۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

ولیحصر


عاشورا اکنون، به یاد جانباختگان عاشورای هشتاد و هشتشبنم سهرابی
مصطفی کریم بیگی
امیر ارشد تاجمیر
محمدعلی راسخ نیا
شاهرخ رحمانی
عباس فرج زاده
سیدعلی موسوی حبیبی
مهدی فرهادی راد

عـاشورا اکنون، به یاد جانباختگان عاشورای هشتاد و هشت جانباختگان عاشورای هشتاد و هشت

شبنم سهرابی
مصطفی کریم بیگی
مهدی فرهادی راد
شاهرخ رحمانی
محمدعلی راسخ نیا
سیدعلی موسوی حبیبی
امیر ارشد تاجمیر
عباس فرج زاده

هزار روز حصر غیرقانونی مهدی کروبی


هزار روز حصر غیرقانونی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی


رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین را آزاد کنیدگفت: آن یار، کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

رضا حیدرپور
پزشک بهداری زندان اوین که بدن مجروح ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد

۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

ساخت اسرائیل


توضیح برای پیشگیری از سوتفاهم
کشور اسرائیل را به رسمیت می شناسم و معتقدم بخش بزرگی از مردم و سیاست ورزان اسرائیلی انسان های صلحدوستی هستند

اما دولتمردان فعلی اسرائیل حیات خود را در تنش می بینند و در راه دستیابی به صلحی پایدار کارشکنی می کنند

فرانسه در پی دستیابی به امتیازات جدیدی در منطقه خاورمیانه است، مانع تراشی اش را می توان پیامی دوستانه برای اسرائیل و عربستان دانست که از رفع تنش در سیاست خارجی ایران خشنود نیستند